מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 21/4/21

 

1. מטרת מדיניות פרטיות זו:

1.1. עקב שימושך באתר, ייתכן ויימסר וייאסף מידע אישי לגביך. איסוף המידע יכול להיות לאחר מסירתו על ידך, על ידי צדדים שלישיים או איסופו באמצעים אוטומטיים.
1.2. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מסדירה את היחסים בין קרן מחקרים ושירותי בריאות שיבא לבינך, בכל האמור לנושאים הנדונים במדיניות הפרטיות, ובפרט לגבי המידע האישי שייאסף (להלן: "המידע האישי").

2. כללי:

2.1. מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר האינטרנט מוטק'ה הזמין בכתובת האינטרנט www.motke.co.il (להלן: "האתר").
2.2. האתר מופעל על ידי קרן מחקרים שירותי בריאות שיבא (ע"ר) 580301992 (להלן: "קרן מחקרים" או "הקרן") מהמרכז הרפואי שיבא – תל השומר, 5262100.
2.3. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") והמושגים המוגדרים בתנאי השימוש ישמשו גם במדיניות פרטיות זו.
2.4. הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.
2.5. הכותרות לאורך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את מדיניות הפרטיות.

3. אין חובה למסירת מידע אישי:

3.1. למען הסר ספק, מובהר כי אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי ו/או לאפשר לצדדים שלישיים למסור מידע אישי לגביך, במסגרת הרישום לשימוש באתר ו/או במסגרת השימוש באתר.
3.2. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי הנדרש לרישום, לא ניתן יהיה לעשות שימוש מלא באתר ולא ניתן יהיה לקבל שירותים כלשהם ממנו.

4. המידע האישי שייאסף: כאמור, המידע האישי כולל כל מידע אשר יתקבל אודותיך, ובין היתר, עשוי לכלול את סוגי המידע הבאים:

4.1. פרטי התקשרות ופרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון;
4.2. נתונים אישיים כגון מין, תאריך לידה, מצב אישי, מצב משפחתי;
4.3. נתונים סוציואקונומיים כגון השכלה, רקע תעסוקתי, רישיונות מקצועיים;
4.4.נתונים לגבי הרגלים והעדפות אישיים כגון תדירות וסוג חופשות ובילויים בשעות הפנאי, נסיעות לחו"ל, שימוש בתחבורה ציבורית;
4.5. מידע פיננסי ופרטי חשבון כגון מספר חשבון בנק, נתוני כרטיס אשראי;
4.6. מידע רפואי, נפשי ונתונים פיזיים מכל סוג, ובכלל זה משקל, גובה, אחוזי נכות, היסטוריית טיפולים;
4.7 מספרי זיהוי כגון תעודת זהות, דרכון ורישיון נהיגה;
4.8. היסטוריית גלישה ונתוני צפייה בפרסומות;
4.9. מידע ביומטרי כגון תמונות;
4.10. מידע השמור בקבצי קול, כגון קבצי שמע המועלים לאתר;
4.11. מידע לגבי מיקומך;
4.12. כל מידע רגיש אחר.

5. השימוש במידע – מטרות השימוש במידע האישי הן:

5.1. זיהוי שלך באופן מקוון או אחר;
5.2 שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (אשר מכונה "חוק הספאם");
5.3. קביעת תנאי תשלום, גביית תשלומים ולצרכים החשבונאיים של הקרן;
5.4. להתאים את חוויית המשתמש שלך להעדפותיך האישיות משתמש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן;
במסגרת הליכים משפטיים, בין אם הקרן צד להם ובין אם לאו, ובהתאם לכל דרישה חוקית;
5.5.תיקון ו/או טיוב ו/או עיבוד המידע על מנת להפיק תובנות סטטיסטיות ואחרות.

6. העברת מידע לצדדים שלישיים:

6.1. במסגרת רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר, ייתכן והמידע האישי שלך יועבר אל הגורמים המספקים את המוצרים או השירותים (להלן: "הספקים החיצוניים").
6.2. הקרן לא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה במידע האישי על ידי הספקים החיצוניים.
6.3 חלה עליך האחריות לבדוק את תנאי השימוש של הספקים החיצוניים על מנת להבין מה כולל השימוש שלהם במידע האישי שלך.

7. רישיון מאגר מידע ומחזיקי המידע האישי:

7.1. המידע שמגיע לידיי הקרן באמצעות האתר ו/או אשר נוצר תוך כדי שימוש באתר, ובכלל זה המידע האישי (ביחד להלן: "המידע באתר"), נאסף ונשמר בחוות שרתים ("ענן") של חברת אקספים בע"מ, רחוב מעבר יבוק 5, תל אביב, ישראל, ,6744007
טלפון: 03.6005252 פקס: 03.5422875  במאגר מידע הפועל לפי רישיון הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים שמספרו 1068272 (להלן "המאגר").

8. שימוש בקבצי Cookies: האתר עושה שימוש בקבצי Cookies ("עוגיות"), אשר אוספים סוגי מידע שונים עליך כגון היסטוריית גלישה, משך שהייה באתר או העדפות. השימוש במידע זה נועד לשפר את השימוש באתר בדרכים שונות כגון התאמה אישית אליך וייעול הצגת המידע עבורך. מובהר כי השימוש בקבצי Cookies עלול להיות מבלי לבקש את אישורך, אולם אתה רשאי בכל זמן שהוא לנקות את קבצי ה- Cookies או לשנות את הגדרות השימוש באופן שימנע את השימוש בהם על ידי האתר.  
 

9. שמירת המידע:

9.1. המידע האישי יישמר ברשות הקרן לפרק זמן בלתי מוגבל.
9.2. אתה תוכל להסיר את חשבונך באתר וכל פריט מידע מתוך המידע האישי שלך, אם תבקש זאת בכתב מהקרן, ובהתאם להוראות הדין.

10. עיון במידע ושינויו: אתה רשאי לעיין ו/או לבקש את תיקון המידע האישי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. למען הסר ספק מובהר עם זאת כי מחיקת מידע לגביך עלולה לפגוע ביעילות השימוש באתר ו/או בכל שירות הניתן לך, בין באופן ישיר ובין באמצעות משתמשים אחרים.
 

11. צדדים שלישיים:

11.1. למען הסר ספק מובהר כי מדיניות הפרטיות מתייחסת לאתר בלבד. מדיניות הפרטיות לא חלה על אתרים של צדדים שלישיים שעשויים להיות אליהם קישורים מהאתר וכן לא חלה על הספקים החיצוניים.
11.2. באחריותך לברר את תנאי מדיניות הפרטיות של הספקים החיצוניים ושל אתרים של צד שלישי בהם נעשה שימוש על ידך.

12. פגיעה בזכויות לפרטיות: במקרה של פריצת מידע כתוצאה מפעולה מכוונת מצד גורם עויין או כתוצאה מטעות שלך או מכל סיבה אחרת שאיננה נתונה לשליטת הקרן, הקרן לא תהיה אחראית לשום נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מפריצת מידע זו.
 

13. שינויים במדיניות הפרטיות: הקרן שומרת על זכותה לעדכן מדיניות פרטיות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי ואתה נדרש להתעדכן מפעם לפעם בתנאי מדיניות הפרטיות.

 

 

למעלה
חזרה