תנאי שימוש באתר מוטק'ה לבני 50 פלוס

מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתר מוטק'ה של מכון גרטנר למדיניות בריאות ואפידמיולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, מסונף לבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת תל-אביב ("האתר"). 

השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 


מהו אתר מוטק'ה? 
האתר מציג בפניך מידע, אפשרויות חיפוש ומקום מפגש אינטרנטי לאוכלוסייה המבוגרת. 


למי מיועד האתר? 
מכון גרטנר מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר? 


באתר תמצא מידע מטעם המכון וצדדים שלישיים עליהם אין למכון פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבל המכון מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (
as is). המכון אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. לפיכך לא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות המכון באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים. יובהר בזאת כי, הנך פוטר בזאת את המכון, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והנך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכון בקשר לכך. 

בשים לב לאמור לעיל הנך פוטר בזה את המכון, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע. 

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים ?
Links - במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. המכון אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המכון אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. המכון רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר עשוי להציע תוכנות ומשחקים אותם ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות ומשחקים כאלה. המכון אינו מפתח את התוכנות ו/או המשחקים או בוחן אותם ואין בקישור אליהם כדי להעיד על אמינותם ועל התאמתם לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות ו/או המשחקים אל המחשב שלך תיעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהם כפוף לתנאי הרישיון הנכללים בהם. המכון לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות ו/או המשחקים האמורים. 

 

 מפגשים וטיולים המוצעים על ידי צד שלישי באתר

אירועים (מפגשים בבתים או במקומות ציבוריים, הרצאות, טיולים, סדנאות, קורסים ועוד) המפורסמים באתר על ידי גולשים או מנהלי קהילות או מובילי קבוצות חברתיות הנם יזמה פרטית של אותם מנהלים או גולשים במוטק'ה, ועל אחריותם הבלעדית.

למערכת אתר מוטק'ה אין כל קשר לאירועים מסוג זה והשתתפות הגולש/ת בהם היא על אחריותו האישית בלבד. למען הסר ספק, מערכת מוטק'ה מסייעת לקבוצות החברתיות או למפרסמים עצמאיים בפרסום דבר המפגש/אירוע בלבד ואינה לוקחת בהם חלק בשום דרך. 


מהן החובות החלות על המשתמש באתר? 

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הנך:

1.      מסכים לכל האמור במסמך זה.

2.      מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של המכון, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.

3.      מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המכון מכל אחריות בעניין זה.

4.      מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.

5.      מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

6.      מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

7.      מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המכון על פי כל דין, במקרים בהם המכון יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא המכון רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המכון, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר המכון ימצא לנכון. תכנים שגולשים מוסרים לפרסום באתר מקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות חברתיות, צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים), בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

8.       

9.      המכון מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי המכון לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

10.  

המכון ו/או הפועלים מטעמו אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המכון או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. 

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 

·         כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור להנהלת האתר ו/או לשירותיה; כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

·          

·         כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·          

·         כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

·          

·         כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

·          

·         סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

·          

·         כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·          

·         כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.

·          

·         כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

·          

·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.

·          

·         כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המכון ו/או של הספק.

·          

·         כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

·          

·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

·         כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

·          

המכון רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במכון או במי מטעמו. בנוסף, המכון יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות המכון לפי כל דין. החליט המכון לפרסם תוכן שמסרת - הוא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו. 

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. המכון מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של המכון, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. פרטיות 

 

המכון שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות באם: (1) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי (2) יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע במכון, אנשיו, רכושו (3) במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומידית למשתמש (4) כנדרש על פי החוק. 


המכון יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות
COOKIES) במקרים הבאים:

1.     

סייר תמונות
למעלה
חזרה