תנאי שימוש באתר מוטק'ה לבני 50 פלוס

מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתר מוטק'ה של מכון גרטנר למדיניות בריאות ואפידמיולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, מסונף לבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת תל-אביב ("האתר"). 

השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 
 

מהו אתר מוטק'ה? 
האתר מציג בפניך מידע, אפשרויות חיפוש ומקום מפגש אינטרנטי לאוכלוסייה המבוגרת. 

למי מיועד האתר? 

מכון גרטנר מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. 


מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר? 

באתר תמצא מידע מטעם המכון וצדדים שלישיים עליהם אין למכון פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבל המכון מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (as is). המכון אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. לפיכך לא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות המכון באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים. יובהר בזאת כי, הנך פוטר בזאת את המכון, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והנך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכון בקשר לכך. 

בשים לב לאמור לעיל הנך פוטר בזה את המכון, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע. 

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים ? Links - במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. המכון אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המכון אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. המכון רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר עשוי להציע תוכנות ומשחקים אותם ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות ומשחקים כאלה. המכון אינו מפתח את התוכנות ו/או המשחקים או בוחן אותם ואין בקישור אליהם כדי להעיד על אמינותם ועל התאמתם לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות ו/או המשחקים אל המחשב שלך תיעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהם כפוף לתנאי הרישיון הנכללים בהם. המכון לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות ו/או המשחקים האמורים. 

 

 מפגשים וטיולים המוצעים על ידי צד שלישי באתר

אירועים (מפגשים בבתים או במקומות ציבוריים, הרצאות, טיולים, סדנאות, קורסים ועוד) המפורסמים באתר על ידי גולשים או מנהלי קהילות או מובילי קבוצות חברתיות הנם יזמה פרטית של אותם מנהלים או גולשים במוטק'ה, ועל אחריותם הבלעדית.

למערכת אתר מוטק'ה אין כל קשר לאירועים מסוג זה והשתתפות הגולש/ת בהם היא על אחריותו האישית בלבד. למען הסר ספק, מערכת מוטק'ה מסייעת לקבוצות החברתיות או למפרסמים עצמאיים בפרסום דבר המפגש/אירוע בלבד ואינה לוקחת בהם חלק בשום דרך. 


מהן החובות החלות על המשתמש באתר? 

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הנך:

1.      מסכים לכל האמור במסמך זה.

2.      מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של המכון, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.

3.      מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המכון מכל אחריות בעניין זה.

4.      מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.

5.      מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

6.      מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

7.      מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המכון על פי כל דין, במקרים בהם המכון יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא המכון רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המכון, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר המכון ימצא לנכון. תכנים שגולשים מוסרים לפרסום באתר מקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות חברתיות, צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים), בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

8.       המכון מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי המכון לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

10.  המכון ו/או הפועלים מטעמו אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המכון או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. 


בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

·         כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור להנהלת האתר ו/או לשירותיה; כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

·          כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·          כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

·          כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

·          סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

·          כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·          כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.

·          כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

·          כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.

·          כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המכון ו/או של הספק.

·          כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

·          כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

·         כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

·          

המכון רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במכון או במי מטעמו. בנוסף, המכון יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות המכון לפי כל דין. החליט המכון לפרסם תוכן שמסרת - הוא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו. 

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. המכון מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של המכון, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. 


פרטיות 

המכון שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות באם: (1) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי (2) יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע במכון, אנשיו, רכושו (3) במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומידית למשתמש (4) כנדרש על פי החוק. 


המכון יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 1.      לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמכון ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 2.      על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי המכון ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה המכון יהיה רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור:
 3.    כתובת מגוריך או לכתובת אחרת
 4.   לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך
 5.   לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון
 6.   לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 7.   לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.
 8.   ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 9.  לצורך תחזוקת האתר.
 10.  לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 11.  ככל שתהיה מעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מהמכון בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת למכון לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך באתר ואנו נשתדל להיענות לפנייתך. 


המכון רשאי לשמור את המידע כאמור ולהשתמש בו לצרכיו על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. 

מודעות באתר 


מכון גרטנר ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתוכן המודעות שמתפרסמות או שתתפרסמנה באתר. אין לראות בפרסומים אלה המלצה או עידוד מטעם המכון לרכוש שירותים או מוצרים שמוצעים על-ידי המפרסמים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי מכון גרטנר ו/או מי מטעמו. המכון שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר מודעות לא ראויות או מודעות שיפגעו במשתמשים או שיעוררו מחלוקות ומחאות. 

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את מכון גרטנר ו/או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר עצמו. 

אבטחת מידע 


המכון ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת המכון אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך המכון לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו. 


 

שירות הכרויות 


השירות נועד, בין היתר, להעמיד לרשותך אמצעי המפגיש בין שני מבוגרים. לפיכך קטינים אינם רשאים להשתמש ו/או להירשם לשירות ובוגרים אינם רשאים ליצור קשר אסור על - פי חוק עם קטינים. אתה תהיה אחראי אישית לכל קשר אשר ייוצר בינך ובין משתמש אחר בשירות. המכון אינו יכול לבדוק את המידע אשר יימסר על ידי המשתמשים בשירות והוא לא יהיה אחראי למידע כאמור, לקשר שייווצר בעקבותיו או להמלצות שיינתנו ליצירת הקשר, אף אם יינתנו על ידי המכון, ככל שהן תתבססנה על נתונים שאינם נכונים. כל פגישה הנוצרת בעזרת שירות ההיכרויות באתר היא על אחריותם של המגיעים לפגישה ועל שיקול דעתם הבלעדי.מהי עלות השימוש באתר? 
בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, המכון אינו גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה והמכון יחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר. 
 

מהי אחריותו של המכון לגבי האתר? 

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (As Is) השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין המכון מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכללא ביחס

1.      למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים למכון ומפורסמים באתר על ידו,

2.      לחומר, למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר

3.     לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו.

5.     לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים למכון ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

7.     המכון לא יהא אחראי למקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת המכון. במקרים בהם המכון יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, המכון לא יישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטיים. 


לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הנך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו. 

מהי אחריות המכון לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט? 

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך המכון אינו מתחייב ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיוב'. לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי המכון ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט. 

זכויות קניין רוחני 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של המכון ו/או של צד שלישי, שהרשה למכון להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמכון או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי המכון לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. 

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. המכון אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. 

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למכון רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוין. 

הגבלת שימוש מסחרי באתר 
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. 

שימוש בלתי ראוי 
המכון שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי המשתמש עקב שימוש לא ראוי בשירותים, לרבות כל שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים באתר, פרסום והפצת חומר מסחרי, מעליב, בלתי מוסרי או שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה. 

בקשה ואזהרה 
המכון מתייחס בחומרה רבה לניסיונות להטריד, לשקר, לרמות ולהטעות. למרות שמדובר בתקשורת באינטרנט והפיתוי לנסות ולהתחזות ולרמות קיים, קל לאתר משתמשים בעזרת המשטרה, שעה שיש חשד לעבירה על החוק. 

הטרדה באמצעות האינטרנט היא הטרדה לכל דבר ומהווה עבירה על החוק, ממש כמו הטרדה בטלפון, היות ונעשה שימוש פלילי וניצול לרעה של מתקנים ותמסורת של "בזק". מן הראוי להדגיש כי לפי סעיף 30 לחוק הבזק, הרי ש"המשתמש במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין, דינו מאסר שלוש שנים". כמו כן, נציין שקיימים חוקי מדינה נוספים המתייחסים להטרדה, הצקה, התחזות ורמאות התקפים לתקשורת באינטרנט. 

אנו מבקשים מהגולשים להימנע מהפרעות כגון אלה לפעילות התקינה של האתר. אנו מזהירים את אלו שינצלו לרעה את האתר, כי ננקוט נגדם באמצעים העומדים לרשותנו על-פי חוק. 

האם המכון ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו? 
המכון יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. המכון יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור. 

האם המכון ייתן תמיכה למשתמשים באתר? 
מעבר לעזרה השוטפת אשר המכון מציע למשתמשים באתר, המכון אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא למכון בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור. 

דין ומקום שיפוט 
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו. 

האם המכון ישנה את תנאי השימוש באתר? 
המכון יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון. 

שונות

·          עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.
·          כל השתהות של המכון בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו של המכון מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.

·          כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

·          המכון רשאי להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר

סמכות שיפוט והדין החל

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המפשט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

למעלה
חזרה