תנאי שימוש באתר מוטק'ה

תאריך עדכון אחרון: 1/11/21

א. מבוא

1.  שלום וברוכים הבאים לאתר מוטק'ה, רשת חברתית לבני הגיל השלישי.

2.  האתר מופעל על ידי קרן מחקרים ושירותי בריאות שיבא (ע"ר), 580301992, (להלן: "קרן מחקרים" או "הקרן") מהמרכז הרפואי שיבא – תל השומר, 5262100.

3.  השימוש באתר, בכל מדיה שהיא (טלפון סלולרי, מחשב, טאבלט או בכל דרך אחרת), כפוף לתנאים המפורטים בדף זה להלן (להלן: "תנאי השימוש").

4.  חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

5.  הקרן שומרת על זכותה לעדכן תנאים אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עליך לעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת לבדוק את הנוסח המעודכן שלהם.

6.  התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

ב. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע, התכנים והשירותים באתר

7.  האתר בכללותו, לרבות כל המידע והתכנים באתר, התוכנה העומדת בבסיסו וכן מידע אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר, ובכלל זה מידע אותו מקבלת הקרן מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (as is).

8.  באתר תמצא מידע ותכנים מסוגים שונים (המלצות, עצות, חדשות וכל מידע אחר), מטעם הקרן וכן מטעם צדדים שלישיים, עליהם אין לקרן פיקוח או שליטה.  

9.  המידע הנכלל באתר נועד להרחיב את הדעת ולשמש כמידע כללי בלבד. בהתאם לכך:

אתה מצהיר כי ידוע לך כי המידע באתר עלול לכלול אופי של המלצות, עצות וחדשות רפואיות, משפטיות או בעלות כל אופי מקצועי אחר, שאין באף אחד מהן להחליף קבלת ייעוץ המותאם לך אישית.
אתה מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקרן בקשר להסתמכותך על כל תוכן באתר, ובכלל זה כל המלצה ו/או עצה ו/או מידע בעלי אופי רפואי או בעלי כל אופי מקצועי אחר.

10. השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין הקרן מביעה כל עמדה ואין היא אחראית לנזק, הפסד או אובדן אחר הנובעים במישרין או בעקיפין, מהדברים הבאים:

 • המידע והתכנים שבאתר;
 • חומר, מידע ופעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר, ובפרט לעניין מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ולכל עסקה עמם;
 • פגם או תקלה בתוכנה, בחומרה או בתשתית המשמשת לפעילות האתר או ליצירת הגישה אליו.

11.  יודגש שהקרן אינה בודקת את מהימנותם, איכותם, שלמותם או דיוקם של המידע והתכנים שמקורם בצדדים שלישיים, כולל משתמשים אחרים, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו ולא יישא באחריות בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש בתכנים או במידע אלו. בין אלה נכללים:

 • מודעות ופרסומים באתר – ר' הרחבה בנפרד;
 • אתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). הקרן לא אחראית על פעילות כלשהי באתרים המקושרים, על אי תקינות הקישורים אליהם או על השימוש שייעשה במידע שתימסור לאתרים המקושרים או על כל פעילות אחרת בהם.
 • תוכנות ומשחקים אותם ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות ומשחקים כאלה. הקרן אינה אחראית על פעילותם של תוכנות ומשחקים אלו והשימוש בהם הוא על אחריותך בלבד.

 

ג.  מפגשים וטיולים המוצעים על ידי צד שלישי באתר

12.  האתר כולל פרסומים של אירועים מסוגים שונים, כגון מפגשים בבתים או במקומות ציבוריים, הרצאות, טיולים (תיירות בישראל ובחו"ל, טיסות ושירותי תיירות נוספים), סדנאות, קורסים ועוד. פרסומים אלו נעשים על ידי החברות המציעות את השירותים, גולשים או מנהלי קהילות או מובילי קבוצות חברתיות והם יזמה פרטית שלהם, ועל אחריותם הבלעדית.

13.  למערכת אתר מוטק'ה ולקרן אין כל קשר לאירועים מסוג זה והשתתפותך בהם היא על אחריותך האישית בלבד.

 

ד. מהן החובות החלות עליך, המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר אתה:

14.  מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות של הקרן, אשר זמינה בקישור לעיל. בפרט אתה מאשר את איסוף המידע לגביך ואת השימוש שיעשה בכל מידע הנאסף לגביך באתר.

15.  מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. בכלל זה, אתה מתחייב שלא להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר על האתר, כולל תוכנות מסוג וירוסים או כל נוזקה (malware) אחרת, ולא להפעיל תוכנות מסוג crawlers או robots לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטיים של תכנים מתוך האתר.

16.  מתחייב שלא ליצור יותר מחשבון משתמש (פרופיל) אחד וכן שלא ליצור חשבונות משתמש פיקטיביים.

17.  מתחייב שלא ליצור חשבון משתמש עבור תאגידים או כל גורם אחר שאינו אדם.

18.  מתחייב לעשות שימוש אישי בלבד בחשבון המשתמש, ולא להעבירו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה.

19.  מסכים שבמקרה של העדר שימוש בחשבון משתמש למשך תקופה רצופה של 6 חודשים ומעלה, הקרן תהיה רשאית להקפיא או למחוק את חשבון המשתמש.

20.  מסכים כי הקרן תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי:

 • למנוע ממך גישה לאתר, להקפיא את חשבון המשתמש שלך, למחוק אותו ולעשות כל פעולה שתמנע ממך שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו;
 • לשתף פעולה עם פעולות אכיפה ובכלל זה להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו שהם נפגעים מפעילותך וכן לעשות כל פעולה אחרת אשר הקרן תמצא לנכון.

ה. פרסום תכנים באתר

21.   אתה מסכים שאין כל התחייבות מצד האתר לפרסום תכנים כלשהו שיועלו לאתר על ידך, וכי עצם פרסומם ואופן פרסומם, לרבות בדרך של עריכתם, הוא בכפוף לשיקול דעתו המוחלט של האתר.

22.   אתה מאשר שידוע לך כי כל תוכן שיועלה על ידך לאתר, עשוי להיות חשוף ללא הגבלה.

23.   בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר על ידך, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

24.     עליך להקפיד שתכנים המועלים על ידך יהיו חוקיים, כלומר שאין בהם לפגוע בזכות של כל אדם או גורם אחרים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר תכנים העולים כדי הפרה של כל דין, אזרחי או פלילי ו/או האסורים בפרסום על פי כל דין ו/או על פי כל נוהג מקובל. אלו כוללים:

 • כל תוכן העלול להטעות צרכן.
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 •  כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות כל זכות קניין רוחני דוגמת זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום העלולים לגרום נזק לקרן או לצד שלישי כלשהו, ובכלל זה אלו הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandalism), יישומים מזיקים (Malicious Applications)  וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר המהווה לשון הרע או הפוגע בזכות לפרטיות או המהווה פגיעה במוניטין.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 • כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

25.      אתה מסכים כי הקרן רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן המפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות [לינק], וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הקרן על פי כל דין.

26.     אתה מאשר שידוע לך שהתכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. בהתאם, אתה מאשר שידוע לך כי עליך לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך, וכי תשא באופן בלעדי באחריות הנובעת מהעדר הזהירות הנדרשת.

ו.  שיפוי

27.  אתה מתחייב לשפות את הקרן, עובדיה, מנהליה או כל גורם מטעמה, בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין באופן ישיר ובין בעקבות תביעת או דרישת צד שלישי כלשהו, שינבעו מכל פעולה ו/או מחדל מצידך, ובפרט עקב העלאת תכנים על ידך לאתר, העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה או בניגוד להוראות כל דין.

ז.  תוכן פרסומי באתר

28.  כל תוכן פרסומי באתר, לרבות מודעות, באנרים, תוכן שיווקי, מוצרי תיירות וכיו"ב, המתפרסם באתר מקורו בצדדים שלישיים והוא מתייחס לשירותים ומוצרים הניתנים על ידי צדדים שלישיים אלו, ללא כל מעורבות של הקרן.

29.  כל עסקה שתיעשה בעקבות תוכן פרסומי ו/או בעקבות שימוש באתר, מהווה התקשרות ישירה בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את הקרן ו/או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראי בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר עצמו, ואף אם הקרן תפיק רווח כלשהו מעסקה זו, ישיר או עקיף.

30.  קרן מחקים ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתוכן הפרסומי שמתפרסם או שיתפרסם באתר ו/או לשירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי המפרסמים.

31.  אין לראות בתוכן הפרסומי המלצה או עידוד מטעם הקרן לרכוש שירותים או מוצרים שמוצעים על-ידי המפרסמים.

32.  כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים המוצעים על ידי המפרסמים, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידך במישרין אל הצד השלישי, ממנו קיבלת את ההצעה או רכשת את השירות, ולא תהיה לך כל תביעה או דרישה כלפי הקרן ו/או מי מטעמה בעניינים אלו.

33.  הקרן שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תוכן פרסומי לא ראוי או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

ח. אבטחת מידע

34.  הקרן תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך.

35.  עם זאת אתה מאשר שידוע לך שהקרן אינה יכול לאבטח באופן מושלם את מערכות המידע והתקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך הקרן לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

 

ט. שירות הכרויות

36.  שירות ההיכרויות שבאתר נועד, להעמיד לרשותך אמצעי המפגיש בין שני מבוגרים.

37.  קטינים אינם רשאים להשתמש ו/או להירשם לשירות ובוגרים אינם רשאים ליצור קשר אסור על - פי חוק עם קטינים.

38.  אתה תהיה אחראי אישית לכל קשר אשר ייוצר בינך ובין משתמש אחר בשירות.

39.  הקרן אינה יכולה לבדוק את המידע אשר יימסר על ידי המשתמשים בשירות והיא לא תהיה אחראית למידע כאמור, לקשר שייווצר בעקבותיו או להמלצות שיינתנו ליצירת הקשר, אף אם יינתנו על ידי הקרן, ככל שהן תתבססנה על נתונים שאינם נכונים.

40.  כל פגישה הנוצרת בעזרת שירות ההיכרויות באתר היא על אחריותם של המגיעים לפגישה ועל שיקול דעתם הבלעדי.

 

י.  זכויות קניין רוחני

41.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה סימני מסחר וזכויות יוצרים, לעניין השירותים המוצעים בו ולעניין כל תוכן הכלול בו, לרבות פרסומות (ולמעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך אשר לא נערכו על ידי הקרן) הן של הקרן ו/או של צד שלישי, שהרשה לקרן להשתמש בהם.

42.  אין להעתיק, להפיץ, להציג (לרבות באמצעות frames או באמצעות קישור עמוק (deep link) המציג באופן חלקי את עמודי האתר), לבצע, לשדר, לאפשר גישה, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים המופיעים באתר, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהקרן או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

43.  אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

44.  כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם שאתה בעל כל הזכויות בהם ושאתה רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שקיבלת הרשאה כדין מבעל הזכויות למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

45.  במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה:

לקרן – רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש בתכנים שנמסרו, לרבות שימוש מסחרי, ובכלל זה ליצור יצירה נגזרת אשר הבעלות בה תהיה של הקרן בלבד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך ולתרגם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן בכל אמצעי פרסום, דיגטילי או אחר ובאמצעות כל רשת תקשורת.
לכל יתר המשתמשים באתר – רשות לעשות שימוש בתכנים אלו, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.

 

יא. הגבלת שימוש מסחרי באתר

46.   אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או במידע ו/או בנתונים המפורסמים בו, בין אם הנתונים מתפרסמים על ידי הקרן, על ידי המשתמשים או על ידי צדדים שלישיים, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.

 

יב. שימוש בלתי ראוי

47.  הקרן שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה המלא, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי המשתמש עקב שימוש לא ראוי בשירותים, לרבות כל שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים באתר, פרסום והפצת חומר מסחרי, מעליב, בלתי מוסרי או שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

48.  פרט להפסקת השימוש הקרן תוכל לנקוט נגדך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בצעדים החוקיים המתאימים עקב כל פעולה המהווה מעשה פלילי או עוולה אזרחית, ובכלל זה התחזות, ניסיונות הטרדה או תרמית.

 

 

יג.  האם הקרן תשנה את האתר או תפסיק את פעולתו?

49.  הקרן תהא רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו, זמינותו, את התכנים והשירותים המסופקים באתר ואף להפסיק את פעילותו כלל, והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לקרן בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

 

יד. דין ומקום שיפוט

50.  על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.

 

טו. שונות

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.
כל השתהות של הקרן בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של הקרן מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.
כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.
הקרן רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.

 

 

למעלה
חזרה